เรียนเต้น Ballet

เรียนเต้น Ballet

เรียนเต้น Ballet

สำหรับ การเรียนเต้น บัลเล่ต์
“บัลเล่ต์เป็นศิลปะที่เสริมสร้างพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างระเบียบวินัยความอดทนรวมถึงสร้างสมาธิ

นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะทางด้านดนตรี การเต้นเข้าจังหวะ การเต้นเป็นกลุ่มจะช่วยพัฒนาการเข้าสังคมของน้องๆอีกด้วย

ซึ่งวัยที่สามารถเริ่มเรียนได้ประมาณ 3 ปีหรือวัยเข้าเรียนชั้นอนุบาลเป็นต้นไป น้องๆสามารถฟังคำสั่งและปฏิบัติตามคุณครูผู้สอนได้อย่างเข้าใจ”

เรียนเต้น Ballet ของเรามีทั้งแบบ Group Class และ Private Class
การสอน Ballet จะมีเฉพาะที่ สาขา BB3 Center point บางบอน 3